Regulamin

1600×470-3

Dlaczego warto wybrać

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY MOBILNEJ ADD ME PRZEZ KLIENTÓW (dalej: „Regulamin)

Add Me jest platformą komunikacji, umożliwiającą Partnerom stworzenie aplikacji mobilnej dedykowanej dla ich klientów. Platforma komunikacji Add Me w dalszej części niniejszego dokumentu zwana jest „Serwisem”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Twórcą, właścicielem i administratorem Serwisu, dostępnego pod adresem internetowym http://www.add-me.pl/ jest spółka pod firmą Mobicode spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (05-077), przy ul. Postępu 15c lok. 344, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419041, NIP 521-363-09-57, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator świadczy usługi umożliwiające osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (zwanych dalej „Partnerami”), tworzenie oraz zarządzanie mobilną aplikacją, przeznaczoną do obioru końcowego i eksploatacji przez klientów Partnerów(dalej zwanych „Użytkownikami”).
 3. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa do Serwisu oraz zamieszczanych w nim treści, z wyjątkiem treści stanowiących przedmiot praw autorskich Partnerów.
 4. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z ewentualnymi modyfikacjami wynikającymi z zawartej pomiędzy Partnerem i Administratorem umowy o korzystanie z Platformy Mobilnej ADD ME (dalej „Umowa”).
 5. Niniejszy dokument zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu przez Partnerów, w szczególności opisuje sposób stworzenia aplikacji mobilnej przez Partnerów (dalej “Aplikacja”), zasady korzystania z Serwisu, jak również płatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem (z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów, o których mowa powyżej) określającym zasady korzystania z Serwisu oraz tworzenia Aplikacji przez Partnerów.
 7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej działającej pod adresem url: http://www.add-me.pl/.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie każdorazowo ogłaszana na stronach Administratora, w szczególności na stronie internetowej: http://www.add-me.pl/, i będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia.
 9. Stworzone przez Partnerów Aplikacje dostępne będą dla Użytkowników za pośrednictwem:
  1. aplikacji mobilnej na przenośne urządzenia telefoniczne typu smartfon (dalej: „Smartfon”), z której korzystać mogą Użytkownicy posiadający Smartfony wyposażone w system iOS 4.3. i wyższe oraz system Android 2.3.6 i wyższe;
  2. panelu WWW Użytkownika dostępnego z urządzeń zapewniających dostęp do Internetu.
 10. Partner zobowiązany jest do tworzenia i zarządzania Aplikacjami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.
 11. Założenie konta Partnera w Serwisie poprzez stronę internetową działającą pod adresem: http://www.add-me.pl/, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, dostępnego zarówno w siedzibie Administratora oraz na w/w stronie internetowej – zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 12. Partnerem może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z Serwisu w celu związanym ze stworzeniem Aplikacji dla Użytkowników, będących odbiorcami końcowymi tej Aplikacji za pośrednictwem platformy komunikacji ADD ME, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną – w w/w celach.
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o korzystanie z Platformy Komunikacyjnej ADD ME jest możliwe w trybie i na warunkach określonych postanowieniami pkt. II niniejszego Regulaminu.
 2. Celem zawarcia Umowy każdy przyszły Partner zobowiązany jest do prawidłowego, rzetelnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej http://www.add-me.pl/.
 3. Przyszły Partner zobowiązany jest do prawidłowych danych osobowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, firmy (nazwy) prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresu email. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy o korzystanie z Platformy Komunikacyjnej ADD ME.
 4. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez przyszłego Partnera stanowi poświadczenie przez niego prawdziwości i prawidłowości w/w danych. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nienależytego wywiązania się ze zobowiązań umownych w wyniku posłużenia się danymi przekazanymi przez Partnera.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji w Serwisie (dalej: „Rejestracja”). Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Partnerem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Potwierdzenie Rejestracji przez Partnera nie jest każdorazowo równoznaczne z akceptacją Partnera w ramach prowadzonego przez Administratora Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy, o czym poinformuje Partnera bezzwłocznie drogą e-mailową, na wskazany przez Partnera adres.

III. REJESTRACJA I UTWORZENIE KONTA

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu (dalej: „Usługi”) jest możliwe tylko i wyłącznie po zakończeniu Rejestracji, o której mowa w pkt. II Regulaminu, oraz po zalogowaniu się w Serwisie. Zalogowanie się polega na podaniu w szczególności unikalnego identyfikatora, hasła oraz adresu e-mail Partnera.
 2. Dostęp do Usług możliwy jest poprzez stronę internetową działającą pod adresem url: http://www.add-me.pl/, bezpośrednio po zakończeniu Rejestracji oraz po spełnieniu dalszych warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Partner ma możliwość zaprojektowania Aplikacji oraz wybrania sposobu jej publikacji.
 4. Za pośrednictwem konta w Serwisie Partner ma możliwość zarządzania stworzoną Aplikacją pod warunkiem przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Partnerom lub Użytkownikom w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług określonych w zawartej z Parterem umowy o korzystanie z Platformy Komunikacyjnej ADD ME, chyba że szkody te wynikły z winy Administratora.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Administrator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz do dokonywania aktualizacji Serwisu i Aplikacji. Administrator poinformuje Partnera o planowanej aktualizacji, która będzie związana z niedostępnością Serwisu.
 2. W ramach korzystania z Serwisu i Aplikacji Partner ma dostęp do funkcjonalności „Użytkownicy” prowadzonej dla stworzonego przez Partnera Aplikacji. W ramach funkcjonalności „Użytkownicy” Partner ma możliwość uzyskania informacji (imię i nazwisko, wiek, płeć oraz lokalizacja ustalona na podstawie kodu pocztowego) o Użytkownikach jego Aplikacji oraz sposobie korzystania przez Użytkowników z Aplikacji.
 3. W ramach rozwoju funkcjonalności Serwisu Administrator może udostępnić Partnerowi dodatkowe funkcjonalność pozwalających Partnerowi tworzenie dodatkowych funkcjonalności w ramach Aplikacji.

V. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Dostęp do Serwisu i świadczonych przez Administratora Usług nabywa się poprzez zapłatę ceny określonej w Cenniku i stosownej do zakresu Usług, z których Partner korzysta lub zadeklarował się korzystać.
 2. Cena, o której mowa powyżej, będzie płatna każdorazowo za pośrednictwem Serwisu.
 3. Ceny widniejące w Cenniku, zamieszczonym na stronie internetowej Administratora, stanowią wyłącznie informację handlową, nie zaś ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby konkretnej Umowy – zyskują one dopiero z chwilą zakończenia procesu Rejestracji, chyba że Administrator odmówi akceptacji Partnera w trybie wskazanym w pkt. II. Zmiana Ceny nie wpływa na treść Umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Partnerem do końca danego okresu subskrypcji (użytkowania Serwisu) – cena sprzed aktualizacji wiąże Partnera do końca okresu, za który dokonał jej zapłaty.
 4. Informacje dotyczące płatności za dany okres rozliczeniowy dostępne są w zakładce Konto w profilu Partnera, utworzonym w Serwisie.
 5. Aplikacja publikowana przez Partnera jest każdorazowo publikowana przez okres 12 miesięcy od daty publikacji.
 6. Stosownie do informacji przedstawionych szczegółowo w Cenniku, istnieje możliwość uiszczania opłat w formie miesięcznej, półrocznej lub rocznej według planu płatności wybranego w trakcie złożenia Aplikacji do publikacji. W przypadku uchybienia terminowi płatności Ceny (lub innych opłat przewidzianych Cennikiem lub Umową) za korzystanie z Serwisu, Aplikacja Partnera oraz dostęp Partnera do Serwisu zostanie zablokowany do do chwili zapłaty. Za dzień (moment) zapłaty na gruncie niniejszego Regulaminu rozumie się dzień (moment) uznania rachunku bankowego Administratora wymagalną kwotą należności.
 7. Czas obowiązywania Umowy określają każdorazowo jej postanowienia. Jeżeli postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, Umowa z Partnerem zawierana jest na okres 1 (jednego) roku. W przypadku niezłożenia przez Partnera pisemnego wypowiedzenia Umowy na 30 dni przed upływem ostatniego dnia jej obowiązywania, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok.

VI. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 1. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez Partnera w Aplikacji, tworzonej w oparciu i przy wykorzystaniu Serwisu, ponosi tylko i wyłącznie Partner. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone w Aplikacjach tworzonych przez Partnerów, wyrządzone wskutek ich publikacji szkody zarówno Użytkownikom jak i osobom trzecim, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie praw (w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i innych) osób trzecich.
 2. Partner zobowiązuje się do wprowadzania i publikowania w ramach tworzonych Aplikacji informacji i treści nie naruszających w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich. Wprowadzane przez Partnerów treści, publikowane i kierowane do Użytkowników w ramach zakładanych Aplikacji, muszą odpowiadać w szczególności następującym wymogom:
  • nie powinny zawierać ani instalować żadnego szkodliwego oprogramowania (w szczególności wirusów czy malware);
  • nie powinny zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, obraźliwych, wprowadzających Użytkowników w błąd (w tym co do źródła pochowanie treści), komercyjnych przeznaczonych do kierowania ruchu do witryn osób trzecich lub w celu zwiększenia pozycji w wyszukiwarkach witryn stron trzecich, lub do dalszych nielegalnych działań (m.in. phishing);
  • nie powinny zawierać treści pornograficznych, zniesławiających lub oszczerczych;
  • nie powinny nakłaniać do naruszania przepisów obowiązującego prawa, aktów przemocy, naruszać prywatności, dóbr osobistych lub innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Aplikacja nie powinna generować do Użytkowników niezamówionych, niezaakceptowanych przez Użytkowników informacji handlowych drogą elektroniczną (spam);
 4. W razie naruszenia jakiegokolwiek z powyższych punktów Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Aplikacji z Serwisu bez konieczności zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów. Przypadek naruszenia postanowień Regulaminu, o których mowa w niniejszym pkt. VI skutkuje rozwiązaniem Umowy z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym z winy Partnera.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Partner oświadcza, że publikowane przez niego treści i informacje w ramach utworzonej Aplikacji nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia praw autorskich bądź innych praw czy dóbr osób trzecich w związku lub poprzez utworzenie Aplikacji przez Partnera oraz w związku lub wskutek publikowanych przez Partnera treści.
 7. Partner zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich bądź innych praw lub dóbr w związku z utworzoną przez Partnera Aplikacją lub publikowanymi przez Partnera treściami.
 8. Administrator nie może bez uprzedniej zgody Partnera kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać innym Partnerom, Użytkownikom lub osobom trzecim informacji dotyczących Partnera, jego interesów, finansów oraz działań, w tym wszelkich danych technicznych, finansowych i handlowych, niezależnie od źródeł tych informacji (z wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub dostępnych oraz z wyjątkiem przypadku gdy dana informacja musi być ujawniona uprawnionemu organowi działającemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator oświadcza, że dochowa należytej staranności w celu zapewnienia całodobowego dostępu do Serwisu oraz stałej sprawności jego funkcjonalności, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych – w łącznym wymiarze nie większym niż 72 godziny w każdym miesiącu kalendarzowym funkcjonowania Serwisu – uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, włączając to odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści (w tym utraconych spodziewanych oszczędności) oraz wszelkiego rodzaju szkód pośrednich.
 3. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niemożność korzystania z Serwisu lub z przyczyn leżących po stronie Partnera, w tym spowodowanych usterkami technicznymi lub awarią komputera czy innego urządzenia Partnera jak również z przyczyn powstałych w wyniku awarii urządzenia mobilnego Użytkownika.
 4. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu wynikającą z awarii lub innych błędów technicznych, powstałych niezależnie od czynności Administratora, z powodu siły wyższej, awarii oprogramowania, ingerencji osób trzecich oraz niewykonania lub nienależytego wykonanie usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców usług elektronicznych. Przy czym Administrator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby przywrócić funkcjonowanie Serwisu w najkrótszym technicznie możliwym terminie.
 5. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z działaniami lub zaniechaniami Partnera, Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności niezgodnymi z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Administrator i Partner uznają, że żadne oprogramowanie, w tym oprogramowanie obsługujące Serwis i Aplikację, ze swej natury nie jest wolne od błędów. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzonej działalności, utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością i inne straty finansowe) wynikłe z utraty danych powstałych na skutek błędów lub wad w powstałych w Serwisie lub Aplikacji lub związanych z ich funkcjonowaniem.
 7. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności zasad i warunków korzystania z Aplikacji, stworzonych przez Partnerów z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Własność intelektualna

 1. Cała zawartość Serwisu, z wyjątkiem treści publikowanych przez Partnerów w ramach Aplikacji, stanowi własność Administratora lub podmiotów z nim współpracujących i jest chroniona przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, wspólnotowego i międzynarodowego w zakresie ochrony własności intelektualnej. Udostępnienie Partnerom i Użytkownikom Serwisu oraz dostępnych w jego ramach treści (opublikowanych przez Administratora oraz podmioty współpracujące) nie jest równoznaczne z udzieleniem Partnerom lub Użytkownikom jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu, dostępnego oprogramowania lub innych udostępnionych materiałów lub informacji.
 2. Wykorzystanie treści, o których mowa w pkt. 1 powyżej, poza zakresem wynikającym z Umowy, wymaga każdorazowo zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę równoważną formie pisemnej rozumie się tu: formę wiadomości e-mail oraz faks. Powyższe oznacza, że wykorzystanie w/w treści – w szczególności do celów marketingowych, zarobkowych i innych związanych z prowadzoną przez Partnera lub Użytkownika działalnością gospodarczą, jest całkowicie zabroniona.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Partner oświadcza że rozumie, iż naruszenie zakazu o którym mowa wyżej wiąże się dla niego z ryzykiem dochodzenia przeciwko niemu roszczeń przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące, w tym z ryzykiem skierowania sprawy na drogę sądową.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą lub mogą prowadzić zamieszczone w Serwisie odnośniki, a także treści reklam zamieszczonych w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone Partnerom lub Użytkownikom w związku ze skorzystaniem z serwisów zewnętrznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – w szczególności uszkodzenia sprzętu hardware, software lub uszkodzenia danych zawartych na dyskach twardych lub innych nośnikach.

IX. Postanowienia odrębne dla konsumentów

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Partnerów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Administratorem umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania przez Partnera z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Partner zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Administratora składając stosowne oświadczenie woli – drogą pocztową lub elektroniczną (na adres siedziby Administratora wskazany w Rozdziale I Regulaminu lub na adres e-mail wskazany na stronach internetowych Administratora).
 3. Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia nadania niniejszego oświadczenia, Partner winien jest zwrócić Administratorowi wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie Umowy o korzystanie z Platformy Mobilnej ADD ME lub zapłata Ceny.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator oświadcza, iż w oparciu o gromadzone informacje na temat korzystania przez Użytkowników z Aplikacji Partnera, udostępnione na zasadach określonych w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, ma możliwość przetwarzania, opracowywania i wykorzystywania tych informacji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jednocześnie Administrator oświadcza, że w ramach takiej działalności nie będzie udostępniać osobom trzecim: (i) jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji Partnera jak też bez uprzedniej pisemnej zgody Partnera (ii) jakichkolwiek niezagregowanych informacji, które w oparciu o udostępnione Partnerowi przy użyciu funkcjonalności “Użytkownicy” (nieujawnione do publicznej wiadomości) pozwoliłyby na identyfikację jego Aplikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji oraz zmian do Serwisu, w szczególności wprowadzania ulepszeń w zakresie funkcjonalności Serwisu, modyfikacji interfejsu czy elementów graficznych Serwisu. Powyższe pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność Umowy zawartej z Partenem.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Partnerów, począwszy od chwili rejestracji w Serwisie.
 4. Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w niniejszym dokumencie, o czym poinformuje Partnera poprzez przesłanie nowego dokumentu na adres e-mail wskazany przez Partnera jak również opublikuje nowy tekst niniejszego dokumentu na stronie internetowej pod adresem www.add-me.pl/regulamin.
 5. Administrator uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta Partnera w przypadku korzystania przez Partnera z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego dokumentu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 6. Jakiekolwiek spory powstałe w związku ze stosowaniem niniejszego dokumentu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-02-07 i obowiązuje przez czas nieokreślony.